Algemene voorwaarden

Stickers Op Maat
als onderdeel van J.C.G Velthuis
newtonstraat 95
1446 VS Purmerend / Nederland
0299-769169
www.stickopmaat.nl
info@stickopmaat.nl
KvK-nummer: 33077179
Btw-identificatienummer: NL115384480B01

Toepasselijkheid
•Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stickers Op Maat en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stickers Op Maat en consument.
•Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument elektronisch beschikbaar gesteld.

 Het aanbod
•Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
•Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
•Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Prijzen
• Alle prijzen staan vermeld in euro`s en zijn inclusief B.T.W. Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen inbegrepen.• Stickers Op Maat is niet verantwoordelijk voor tik- zet- programmeer- en/of drukfouten in de website waardoor een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden vermeld. Indien zich dit voordoet zal de prijs z.s.m. worden aangepast. Aan verkeerde prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De overeenkomst
•De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
•Stickers Op Maat kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 Herroepingsrecht
•De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Stickers Op Maat mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. het heroepingsformulier kan de consument vinden op de website www.stickopmaat.nl.
•De bovengenoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
•Consument meldt vooraf middels email info@stickopmaat.nl aan Stickers Op Maat door middel van het modelformulier of gelijke informatie voor herroeping. het model voor herroeping of gelijke informatie  dient de consument ook mee retour te sturen met het product.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
•Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
•De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven beschreven.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
•De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
•Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
•De consument draagt de rechtstreekse kosten en verantwoording van het terugzenden van het product.
•Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping|•Als het formulier voor herroeping of gelijke informatie  de melding via email van herroeping door de consument mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
•Stickers Op Maat vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief de eventuele leveringskosten door Stickers Op Maat in rekening gebracht voor het geretourneerde product,  tot Stickers Op Maat het product in goede staat heeft ontvangen
•De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
•Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht
De volgende producten zijn uitgesloten van het heroepingsrecht
•Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
•Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
•Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
•de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument
.artikelen uit de sale nemen we niet meer retour, met uit zondering van producten met schade en/of gebreken die niet door stickers op maat zijn vermeld

 Levering en uitvoering
•De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
•Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
•Stickers Op Maat zal de  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
•Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
•tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 Betaling
•Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden betaald. geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
•De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
•Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

• Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

•Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

•Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

•[Naam consumenten(en)]

•[Adres consument(en)]

•[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.